Username: Password:
RegisterForgotten Password

Toverslot (Toverslot.txt)

Toverslot
Walkthrough by Alex Dijkstra

PAK RING, DRAAI RING, W, Z, PAK SPEER, N, O, N, N, O, O, PAK FAKKEL, H, Z, PAK SLEUTEL, N, L, W, Z,
O, VERJAAG WACHTER, SPEER, PLAATS FAKKEL, PAK BOEK, OPEN BOEK, LEES BOEK, PLAATS BOEK, PAK FAKKEL,
W, N, W, Z, Z, O, VERJAAG WACHTER, SPEER, PLAATS SPEER, PAK KIST, OPEN KIST, Z, PLAATS KIST, OPEN
DEUR, PLAATS SLEUTEL, PAK KIST, W, PAK VERDWIJNKAP, H, N, GEBRUIK VERDWIJNKAP, O, PAK SPEER, N,
PLAATS KIST, N, W, PLAATS FAKKEL, PAK BRIEFJE, LEES BRIEFJE, NEEM FAKKEL,O, Z, Z, O, Z, DRUK KNOP,
W, NEEM HANDSCHOEN, O, N, W, W, VERJAAG WACHTER, SPEER, PLAATS SPEER, Z, L, O, N, W, N, N, W, PAK
GIF, O, Z, Z, O, Z, PAK SCHILD, W, H, N, O, N, W, PLAATS GIF, W, SIMSALAKADABRA-ABRAKADUM, PAK
KROON, O, O, Z, W, Z, L, O, Z.