Username: Password:
RegisterForgotten Password

Redbeard's Treasure (redbeard_solution.txt)

D, W, GET BOX, GET BOTTLE, SLEEP, EXAMINE DESK, OPEN LID, GET BOOK, GET MONEY, READ BOOK, D, OPEN
CUPBOARD, GET COMB, W, S, S, S, S, S, S, E, U, N, SLEEP, S, Y, D, W, S, S, Y, N, BUY CANDLE, S, W,
N, YES, 2, S, BUY APPLES, BUY HERRINGS, N, E, S, E, BUY JACK, BUY PIRATE, BUY NUN, W, N, E, WEAR
PIRATE, E, W, W, S, S, REMOVE PIRATE, WEAR NUN, E, W, DRINK POTION, W, S, W, Y, E, E, E, RIDE
TURTLE, S, EXAMINE ROCKS, E, S, E, GIVE APPLES, S, S, W, W, S, GET VIPERFISH, RUB VIPERFISH, N, W,
S, S, W, D, S, S, S, N, E, W, W, U, N, N, N, N, W, N, N, W, W, S, E, E, N, N, GET SKULL, TICKLE
WHALE, S, S, S, E, D, S, EXAMINE BODY, GET LEG, GET HOOK, GET TRIDENT, N, U, S, D, U, N, N, E, E, E,
N, N, E, N, POSEIDON, N, N, W, GET EEL, S, S, W, W, GIVE HERRINGS, W, S, S, W, W, N, N, W, OPEN
CHEST, E, S, S, S, S, S, S, WAIT, WAIT, WAIT, WAIT, S, N, W, N, W, W, W, S, S, N, N, W, INSERT
CANDLE, E, N, S, E, E, E, E, N, N, N, N, N, N, N, W ,W, GIVE JACK, W, SCORE, E, E, E, E, E, N, U